top of page

Acerca de

Підтримати Junior

для переказів у гривні

для переказів у валюті

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Ця Публічна оферта (надалі – «Публічна Оферта») адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (надалі – «Благодійник») - відвідувачів веб-сайту в мережі Інтернет: www.juniors.org.ua (далі – «Сайт»), та є відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України офіційною і публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РУХ ОЛЕКСАНДРА ПЕДАНА «ДЖУНІОРЗ», код ЄДРПОУ 41900705 (надалі - «Громадська організація»), в особі виконавчої директорки Павлічук Марії Сергіївни, яка діє на підставі Статуту, укласти договір щодо надання благодійної пожертви (надалі – Договір), на зазначених нижче умовах:

1. ТЕРМІНИ

1.1. Публічна Оферта – пропозиція Громадської організації, що розміщена на Сайті https://www.juniors.org.ua/ та адресована будь-якій фізичній особі та/або юридичній особі, у тому числі, але не виключно, Благодійнику, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з нею договір на умовах, що міститься в публічній оферті.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Благодійником Публічної Оферти Громадської організації шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Громадської Організації через установи банків. Моментом Акцепту є факт здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий

рахунок Громадської організації.

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Громадської організації для досягнення певних цілей та програм Громадської організації відповідно до її Статуту, цього Договору та Закону України «Про громадські об'єднання».

1.4. Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка акцептувала дану Публічну Оферту та добровільно здійснює Благодійну пожертву.

1.5. Сайт – веб-сайт Громадської організації в мережі Інтернет за адресою: https://www.juniors.org.ua/

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Громадської організації грошових коштів шляхом здійснення добровільної Благодійної пожертви, спрямованої на забезпечення здійснення Громадською організацією своєї статутної діяльності.

2.2. Благодійник самостійно визначає розмір Благодійної пожертви.

2.3. Предметом даного Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі Сторін цього Договору.

 

3. АКЦЕПТ

3.1. Акцепт Публічної Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма умовами даної Публічної Оферти, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей та програм, передбачених Статутом Громадської організації, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу info@juniorz.ua

3.2. Благодійник розуміє і беззаперечно погоджується з правом Громадської організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Громадської організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

3.3. Сторони погоджуються з тим, що з моменту акцептування Благодійником даної Публічної Оферти, даний Договір вважається укладеним в письмовій формі відповідно до статей

207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Громадська організація має право:

- отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов даного Договору та своєї статутної діяльності;

- без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання Благодійної пожертви в межах статутної діяльності Громадської організації;

- без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Громадської організації в розмірі, передбаченому законодавством України;

- публікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові або комерційне найменування Благодійника як Благодійника Громадської організації.

Акцептуючи дану Публічну Оферту, Благодійник надає на таку публікацію свою згоду і будь-яка інша додаткова згода Благодійника на це не вимагається. У випадку незгоди Благодійника з такою публікацією він має право відмовитись від публікації зазначених в даному пункті даних Благодійника як Благодійника Громадської організації;

- збирати, обробляти, зберігати, передавати третім особам дані, отримані від Благодійників, за виключенням їх фінансових даних.

4.2. Громадська організація зобов'язана:

- у випадку використання Благодійної пожертви всупереч цілям даного Договору повернути грошові кошти Благодійникові на підставі його письмової заяви, яка має бути надіслана

рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу Громадської організації, що вказана на Сайті;

- надавати на письмову вимогу Благодійника, яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу Громадської організації, що вказана на Сайті,

звіт щодо використання Благодійних пожертв.

4.3. Права Благодійника:

- без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Громадській організації Благодійну пожертву;

- здійснювати контроль за цільовим використанням Благодійної пожертви;

- відмовитись від публікації Громадською організацією даних Благодійника (прізвище, ім'я та по батькові або комерційне найменування Благодійника) як Благодійника на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації.

4.4. Обов’язки Благодійника:

- ознайомитись з умовами даної Публічної Оферти до її акцептування.

У випадку незгоди Благодійника з будь-якою із умов даної Публічної Оферти він не повинен її акцептувати та має неодмінно залишити веб-сторінку Сайту, на якій передбачена можливість здійснення Благодійної пожертви.

 

5. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБОРУ КОШТІВ

5.1. Публічний збір Благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу.

Безпосередня діяльність Громадської організації, що стосується публічного збору Благодійних пожертв за даним Договором, проводиться за місцезнаходженням Громадської організація.

 

6. СТРОК ЗБОРУ КОШТІВ

6.1. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Громадської організації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Громадської організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

 

7. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ

7.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності до цілей, визначених статутною діяльністю Громадської організації та чинним законодавством України.

7.2. Громадська організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд в межах, встановлених її Статутом.

7.3. Отримані Громадською організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Громадська організація несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення умов даного Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Громадської організації та законодавством України.

 

9. ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Доступ до фінансових звітів використання коштів Громадської організації, зібраних читачами, здійснюється Благодійником за письмовою вимогою Благодійника, яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на

юридичну адресу Громадської організації, що вказана на Сайті. Інша інформація надається Громадською організацією у порядку і в строки, передбачені законодавством України.

 

10. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Благодійник шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений та надає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою виконання умов Публічної Оферти.

10.2. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав

Благодійника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

10.3. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник надає Громадській організації згоду на обробку, збір, зберігання, використання та розголошення його персональних даних Громадською організацією у будь-який спосіб, передбачений чинним законодавством України, у зв'язку з реалізацією статутної діяльності Громадської організації та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Громадської організації, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних (за їх наявності).

 

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Всі витрати (оплата комісії і т.ін.), пов’язані із здійсненням Благодійником Благодійної пожертви, несе Благодійник.

11.2. Акцептуючи дану Публічну Оферту, Благодійник надає згоду, що шляхом внесення інформації про себе під час здійснення Благодійної пожертви та/або реєстрації на Сайті він підписується на розсилку новин від Громадської організації, що буде здійснюватися на електронну адресу Благодійника або контактний номер телефону Благодійника, зазначені при реєстрації Благодійника на Сайті або при оформленні Благодійної пожертви.

11.3. Громадська організація звільняється від відповідальності за розголошення персональних даних, отриманих на підставі закону із загальнодоступних джерел, а також інформації та даних, що були розголошені або опубліковані або іншим чином доступні у ЗМІ та мережі Інтернет.

11.4. Громадською організацією можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру.


 

 Громадська організація

    ГО «Рух Олександра Педана «ДжуніорЗ»

    01042, м. Київ, вул., Маккейна Джона, буд 39, кв. 28

    Код ЄДРПОУ 41900705

    Банківські реквізити:

IBAN: UA513052990000026009006803045

Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк»

images.png
bottom of page